วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


                                                     


                              ความหมายของ SWOT          

ทฤษฎี SWOT คือ

SWOT คือ ชื่อของทฤษฎีหนึ่งทางด้านการตลาด ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน สำหรับการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
โดยทฤษฎี SWOT  ไม่ใช่เป็นเพียงคำ คำเดียว หากแต่มันคือตัวย่อของคำหลายคำ นำมาผสมรวมกันเป็น 1 ทฤษฎี ซึ่งความจริงแล้วมันย่อมากจากคำที่มีความหมาย 4 คำ ดังต่อไปนี้
1. Strengths (S) : จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร
2. Weaknesses (W) : จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร
3. Opportunities (O) :  โอกาสในการดำเนินงานตามแผนงาน
4. Threats (T) : อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงาน

ประเด็นที่สำคัญของการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT
ในการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT จะถูกแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมขององค์กร 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในองค์กร และ สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร หรือ อาจแบ่งตามลำดับสภาพการณ์ได้ดังนี้
สภาพการณ์ภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร (Strengths) และ จุดอ่อน หรือ ข้อเสียเปรียบขององค์กร (Weakesses)
สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร ได้แก่ โอกาสในการดำเนินงาน (Opportuniities) และ อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงาน (Threats)

ข้อดีของการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT
ในการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT ถือเป็นหัวใจสำคัญขั้นแรกของการวางแผนดำเนินงาน  เลยก็ว่าได้ เนื่องจากในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ในทฤษฎีนี้ จะทำให้เรามองเห็นทั้งภาพรวม ข้อดีข้อเสีย ต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนไปถึงเข้าไปและทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน อีกด้วย ทำให้ในการกำหนดเป้าหมาย และ วิธีการดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ swot

บริษัท ไอทีวี จำกัด  (มหาชน)
การบริหารกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี โดยบริษัทได้รับสัมปทานลักษณะ สร้าง-โอน-ดำเนินงาน จากสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี (สปน.)ให้เป็นผู้จัดสร้างสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ ยู เอส เอฟ ทั่วประเทศไทยและรวมถึงเป็นผู้ดำเนินการบริหารสถานีเป็นระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ตามสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 25 เมษายน 2543 ตามสัญญาสัมปทาน บริษัทตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคาร อุปกรณ์ในการดำเนินการรวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดที่มีไว้เพื่อดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามสัญญาฉบับดังกล่าวให้แก่ สปน. เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ โดยบริษัทจะได้สิทธิในการใช้ทรัพย์ดังกล่าวและเป็นเจ้าของเวลาออกอากาศรวมทั้งเป็นผู้ได้รับรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดทั้งนี้ บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ สปน. ในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเป็นร้อยละของรายได้ทั้งหมดของบริษัทหรือมีจำนวนเงินขั้นต่ำทั้งสิ้น 25,200 ล้านบาท ตลอดอายุสัมปทาน 
ปัจจุบันในการดำเนินงานของสถานีฯ ทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัทอาร์ต แวร์ มีเดีย จำกัด สถานีฯ มีเครือข่ายสถานีที่ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล ทำให้การส่งสัญญาณมีความคมชัด ทั้งภาพและเสียงโดยมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยมีความพร้อมของทีมงานประกอบกับสถานีฯ มีความโดดเด่นในการเป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ทั้งยังเสนอรายการบันเทิงคุณภาพควบคู่กันไป
3) การวิเคราะห์ SWOT 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรพบว่า


จุดแข็ง (Strength) มีดังนี้ 
1)คุณภาพของรายการในการนำเสนอข่าวสารที่รวดเร็ว ฉับไว
2)สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3)บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูง
4)อัตราค่าโฆษณาของทางสถานีไอทีวี
5)มีการพัฒนารูปแบบรายการที่สนองตอบผู้ชม
6)กลุ่มบริหารมีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ
7)มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทใหญ่ๆ
8)มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สินที่ดี
9)มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
10)มีโครงสร้างขององค์กรที่ดี
11)มีการแตกบริษัทออกเป็นบริษัทในเครือ
12)มีการดำเนินธุรกิจครบวงจร
13)มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี


จุดอ่อน (Weakness) มีดังนี้
1)ภาพลักษณ์ของสถานีไอทีวีไม่ดี
2)ขาดความสามารถในการทำกำไร
3)ขาดความหลากหลายของสายการผลิต
4)การจัดผังรายการยังไม่สนองตอบความต้องการของผู้ชม
5)การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้อย
6)ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
7)ขาดความแปลกใหม่ของรูปแบบรายการต่างๆ
8)ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน


โอกาส (Opportunities) มีดังนี้
1)อุตสาหกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์มีขนาดใหญ่
2)อุตสาหกรรมเป็นลักษณะผู้ขายน้อยราย
3)มูลค่าและอัตราการขยายตัวของตลาดโฆษณาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4)แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น
5)กลุ่มผู้ชมเป้าหมายขยายตัวเพิ่มขึ้น
6)ระดับการศึกษาของคนไทยเพิ่มขึ้น
7)อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น
8)การพิจารณามอบรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรทัศน์
9)การวัดความนิยมของสถานีในรายการต่างๆ (TV rating)


อุปสรรค์ (Threat) มีดังนี้
1)การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีบทบาทกับสถานีโทรทัศน์
2)มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง
3)การข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่
4)กระแสของผู้ชมเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
5)ผู้บริโภคเบื่อหน่ายกับรูปแบบรายการเดิมๆและผู้ดำเนินรายการเดิมๆ
6)ผู้บริโภคยังยึดติดกับค่านิยมเดิมๆ
7)กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบการกิจการโทรทัศน์ที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น
8)ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต
9)ปัญหาเรื่องอิทธิพลมืดทางวงการโทรทัศน์
แล้วนำมาประเมินให้คะแนนด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix สรุปได้ว่าปัจจุบันบริษัท อยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทมีความเข้มแข็งในองค์กร แต่ก็มีอุปสรรคทั้งในและจากภายนอกองค์กรมากพอควร ดังนั้นบริษัทจะต้องดำเนินกลยุทธ์โดยพยายามใช้จุดแข็งที่องค์กรมีไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพของรายการข่าวเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตรายการ หรือความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดขึ้น